woensdag 1 december 2021

Vooruitblik op 2022 en COVID-19 vanuit de tarot

2022 is het jaar van de geliefden en de duivel

De 6 is een symbool van creatie en geen enkele creatie zou plaats hebben gevonden zonder het Woord van God. De Davidster is een dubbele drie-eenheid: de eerste drie-eenheid is God en de tweede is Zijn Reflectie. Een dubbele driehoek heeft zes zijden. 6 staat gelijk aan seks. Dit zorgt voor creatie die zichzelf steeds vernieuwt via de krachten van de 6. Het getal 6 kent de vibratie van thuis, familie en dienstbaarheid. Het is de mens(1) die klaar staat voor de familie(0). Het is het getal van herschepping. De impliciete symmetrie van het getal 6 suggereert het filosofisch concept van 'Schoonheid'. Een vrije Levenskracht(1) die alle mogelijkheden van dat wat in zichzelf besloten ligt(2) grijpt en het begrip heeft hoe deze mogelijkheden hun uitwerking hebben in de expressie(3), zichzelf nooit vergetend of welke detail dan ook van de perfecte orde van de manifestatie van het zelf(4) en die orde ontwikkelt door middel van de vertegenwoordiging van de perfecte wet of methode(5) die niet kan voorkomen strevend naar het resultaat(6).  Deze gedachte ligt besloten in de volgende betekenissen: balans, evenwicht, symmetrie, schoonheid: harmonie van tegenstellingen, aanvullende activiteiten, polariteit, liefde. 

De geliefden(6)

Er dient een keuze gemaakt te worden tussen twee tegenstrijdige zaken die je beide aan het hart gaan. Het maken van een keuze tussen het hart en het verstand. Dit impliceert dat je verantwoordelijkheid neemt voor de keuze die je maakt en daarbij wordt er gestreefd naar harmonie. 

Het zijn de eerste stappen naar zelfstandigheid van het ego. De structuur, regels, waarden en normen zijn geleerd, de eerste stappen naar volwassenheid kunnen gemaakt worden. Het ego leert zijn eigen seksualiteit beter kennen en voelt zich steeds prettiger binnen de gemeenschap. Zijn vertrouwen is groeiende. Hij doet zijn eerste ontdekkingen over zijn eigen vrouwelijke en mannelijke kanten maar kan ze nog niet volledig herenigen. Het ego heeft nu de vrijheid om zelfstandig keuzes te maken.

De duivel(15)

Vanuit de klassieke numerologie is 1+5 is 6. 15 is de tarotkaart 'de duivel'. Een andere naam voor de duivel is satan. Satan is Hebreeuws voor tegenstander. Je voelt tegenwerking en belemmering. Je kunt nog geen vrede hebben met de situatie, omstandigheid, et cetera. De duivel belooft dingen die je graag wilt maar vraagt in ruil om jouw ziel. Hij werkt in op verlangens.

Het ego wordt opnieuw geconfronteerd met zijn genoegens en materiële verlangens. Wie had gedacht dat de reis naar zelfverwerkelijking zijn einde bereikt zou hebben? Niets is wat het lijkt. Nee, hoewel het aanwezige materiële vuil naar de bodem van het water gezonken is en het water helder is geworden, borrelt er toch nog met enige regelmaat een luchtbel vanuit de bodem omhoog die het water weer enigszins troebel maakt door het opborrelend vuil. De geest is nog niet volledig vrij van een materiële denkwijze

De materiële wereld blijft haar kracht op het ego uitoefenen. Omdat het ego nu kan inzien dat al zijn materiële genoegens en materiële verlangens in de weg staan van zijn spiritueel geluk, kan hij zich van de ketenen van deze genoegens en verlangens zelfstandig bevrijden. Er is niets wat hem tegenhoudt.

Wat betekent bovengenoemde informatie voor het jaar 2022?

De tarotkaart de geliefden duidt op onvoorwaardelijke liefde. De Duivel verwijst naar voorwaardelijke liefde. ‘Als je dat niet voor mij wilt doen, hou je niet van mij,’ of het tegengestelde:  ‘Als je dat niet voor mij wilt doen, hou ik niet meer van jou’.

Er wordt niet alleen een steeds verdergaande keuze van je verwacht waarbij polarisatie alsmaar toeneemt maar door de toenemende maatschappelijke en economische veranderingen zal angst toenemen. En hoe ga jij om met die angst?

Maatschappelijk

Als we de numerologische verklaring en de twee tarotkaarten naast elkaar leggen en met elkaar verbinden dan is het vooruitzicht voor 2022 helder. De strijd om zich te conformeren aan het vaccinatiebeleid zal verder toenemen. Enerzijds zal de overheid steeds meer beperkingen opleggen aan diegenen die zich niet conformeren aan het vaccinatiebeleid. De overheid zal inspelen op de materiële behoeftes en genoegens van de Nederlandse bevolking om het volk te verleiden tot het volgen van het vaccinatieprogramma. Angst is hierbij de raadgever. Ben je gevaccineerd dan kun je volledig meedraaien in de Nederlandse maatschappij. Ben je niet gevaccineerd dan kun je steeds minder meedraaien in onze maatschappij.

Anderzijds zal het gevolg zijn dat de weerstand af zal nemen maar de weerstand die dan nog geboden wordt, zal extremere vormen aannemen. Het extremere verzet zal daardoor meer in de illegaliteit/ het ondergrondse van onze maatschappij voortgezet worden en agressievere vormen aannemen. De groep die zich via vreedzaam verzet uitspreekt tegen het vaccinatiebeleid, zal in de loop van komend jaar afnemen. Dit is het gevolg van het opvoeren van de druk vanuit de overheid om je te laten vaccineren. Veel mensen zullen uiteindelijk eieren voor hun geld kiezen. Velen hebben een gezin te onderhouden en daarvoor heb je een inkomen nodig om in onder andere primaire behoeften te voorzien. Onder andere zijn primaire behoeften volgens Maslow voedsel en water. Als je naar onderstaande piramide van Maslow kijkt kunnen we ook concluderen dat de bestaanszekerheid onder druk is komen te staan. Het gaat hierbij om veiligheid en zekerheid. Huisvesting is hier onderdeel van. Ook de sociale behoeften, erkenning en zelfontplooiing worden onder druk gezet. Met andere woorden: alle behoeften van een mens worden onder druk gezet en daarbij durf ik te stellen dat de weerstand dus af zal nemen in het komend jaar. Hierin kun je de werking van de numerologische betekenis van de 6, de tarotkaarten de duivel en de geliefden terugzien.

Er zal op politiek niveau een kentering gaan plaatsvinden in de komende jaren waarbij er meer kleine politieke partijen plaats zullen nemen in de politiek. De eerste voortekenen hiervan worden in het komend jaar zichtbaar. Dit is het gevolg van de verregaande individualisering van de afgelopen 75 jaar van onze maatschappij en dat in combinatie met het huidige beleid dat gericht is op de gehele gemeenschap. De politiek die op dit moment uitgevoerd wordt waarbij het beleid omtrent COVID-19 de leidraad is.  De kudde die altijd het gevoel heeft gehad overal te kunnen grazen, wordt nu samen gedreven in een beperkte ruimte. Dit roept de nodige weerstand en spanning op. Echter vertegenwoordigen zij kleine subgroepen van onze maatschappij die het niet eens zijn met de koers die de huidige volksvertegenwoordiging vaart op welk gedachtegoed dan ook. Aangezien deze kleinere partijen zonder onderlinge verbinding geen vuist kunnen maken binnen het bestaande politieke stelsel, ontstaat er de noodzaak om onderling samen te werken. Deze samenwerking zal alleen voortbestaan als ze een gemeenschappelijke deler vinden en behouden. De meest voor de hand liggende gemeenschappelijke deler zal simpelweg 'anti huidig beleid' zijn. Daarna zal iedere splinterpartij zich richten op hun eigen doelen en daardoor weer aan kracht verliezen.

Individueel

Komend jaar word je meer en meer aangespoord een keuze te maken. Dit geldt zowel voor de gevaccineerden als de niet-gevaccineerden. Volg je het beleid van de overheid ten aanzien van COVID-19 of niet? Wat zijn jouw persoonlijke wensen en behoeften? Wat zijn jouw waarden en normen? Ben je meegaand omdat je als mens een groepsdier bent of heb je een individualistische kijk op de omgeving? Zijn waarheden te toetsen of niet? Et cetera?

De noodzaak om dit alles te reflecteren, wordt alsmaar groter. Velen zullen een keuze maken op grond van hun materiële behoeften. Mensen hebben een huis, een gezin, een baan, et cetera. Het lijkt een schijnbare zekerheid en velen willen die behouden. Behoud is dan de zekerheid? Velen zijn bang om deze schijnbare zekerheid te toetsen? Leggen wij onze schijnbare zekerheden in handen van de overheid? Is er dan sprake van een vrije wil? Maken we een zelfstandige keuze, uit vrije wil(de geliefden)? Of voelen we ons gedwongen tot een keuze(de duivel)? Zijn we echt van mening dat we een vrije wil hebben? Zijn onze materiële behoeften en genoegens voor ons het belangrijkst? Is dat waar onze vrije wil aanwezig is? Daar waar onzekerheid het komend jaar toeneemt, zal de angst regeren. 

Daar waar de angst regeert, zal het verzet extremere vormen aannemen. Verzet jij je tegen het beleid van de overheid? Hoe geef je daar invulling aan? Ga je de strijd met de overheid aan? Zwem je in tegen de stroom van het grootste deel van de bevolking? En wat als blijkt dat je de verkeerde richting op zwemt? Kun je dan nog terug? Leidt het tot een keuze die je maakt vanuit de vrije wil? Of zal je uiteindelijk in een fuik terecht komen? Zal je gedwongen worden jouw vrije wil op te geven? Wat dan?

Zelfreflectie zal een deel van de samenleving verbinden met als gemeenschappelijke deler: opstand en strijd. De liefde(de geliefden) wordt vervormd. Boosheid zal meer gaan escaleren. Geweld wordt gerechtvaardigd uit naam van de liefde(de duivel). Geweld wordt gerechtvaardigd door het geweld dat de overheid gebruikt. Zowel de overheid als tegenstanders van het COVID-19 beleid zullen geweld rechtvaardigen. Liefde is dan aan de verliezende hand en polarisatie zal verder toenemen.

Als ik jullie een vraag mag stellen, is het de volgende vraag:
Is jouw liefde voorwaardelijk of onvoorwaardelijk? 


woensdag 10 maart 2021

Verbanden leggen binnen het Keltisch kruis

Binnen de tarot bestaan heel veel leggingen om een reading te kunnen geven. Daarvan is het Keltisch kruis hoogstwaarschijnlijk de meest populaire legging. De Keltisch kruis legging kan gebruikt worden voor allerhande vragen. Een legging die bestaat uit 10 kaarten waarbinnen ieder positie van een kaart een algemeen aanvaarde betekenis heeft.


Positie 1

Dit is waar de vraag van de vraagsteller centraal staat. Hier gaat het dus over. De situatie.

Positie 2

Dit is wat de centrale vraag blokkeert of juist versterkt.

Positie 3

Dit ligt er ‘onder’ de centrale vraag. Wat ligt er ten grondslag aan de centrale vraag.

 Positie 4

Het verleden. Dat wat achter de situatie ligt.

Positie 5

Welke energieën kronen de centrale vraag.

Positie 6

De nabije toekomst.

Positie 7

Wat is de zienswijze van de vraagsteller op de centrale vraag.

Positie 8

Wat is de zienswijze van de omgeving op de centrale vraag.

Positie 9

Wat is de hoop of de angst van de vraagsteller.

Positie 10

De uiteindelijke uitkomst van de vraag.

 

Verdiepende verklaring van de posities

Positie 1

dit is waar de vraag van de vraagsteller centraal staat. Hier gaat het dus over. De situatie.

Kijk vooral goed naar de kaart op deze positie. Is het een kaart van de grote arcana? Of is het een kaart van de kleine arcana? Dit bepaald enigszins het effect dat het heeft op de vraagsteller. Het bepaalt de grootte van het belang van het vraagstuk.

Er zijn meerdere factoren die bepalen wat de tarotist in deze positie kan zien en ontdekken. Dit is afhankelijk van de kennis van de tarotkaarten. Als iemand bijvoorbeeld een vraag stelt over een persoon en in deze positie komt er een hofkaart te liggen dan kan het zomaar desbetreffend persoon zijn!

Positie 2

Dit is wat de centrale vraag blokkeert of juist versterkt.

Opnieuw kijkt de tarotist of er een grote arcana of kleine arcana kaart ligt en benoemt de betekenis. Een kaart van de grote arcana heeft een grotere impact op de kaart in positie 1 dan een kaart van de kleine arcana. Heeft de kaart een positieve of negatieve invloed op de kaart op positie 1? Als het een negatieve invloed heeft dan is het een blokkade. Als het een positieve invloed heeft dan is het een versterking.

Positie 3

Dit ligt er ‘onder’ de centrale vraag. Wat ligt er ten grondslag aan de centrale vraag.

Hieraan kunnen onderwerpen ten grondslag liggen die te maken hebben met het bewustzijn en/of onderbewustzijn van de consultant. Het kan samenhangen met waarden en normen, het referentiekader, et cetera. Met zekerheid kan gezegd worden dat het onderwerpen zijn die de persoonlijkheid van de consultant gevormd hebben door het leven heen.

Positie 4

Het verleden. Dat wat achter de situatie ligt.

Een kaart van de grote arcana zal een grote invloed op het verleden hebben gehad dan een kaart van de kleine arcana.  Benoem de betekenis van desbetreffende kaart en plaatst de kaart in de context van de vraag.

Positie 5

Welke energieën kronen de centrale vraag.

Hierbij kijkt de tarotist naar de energieën die op het tijdstip van de legging invloed uitoefenen op de consultant maar die uiteindelijk ook voortgebracht worden door de consultant. Het zijn dus persoonlijke energieën. Hebben ze een negatief of positief effect op de vraagstelling? Het is ook een positie die een inkijkje geeft in een mogelijk toekomstperspectief. Het zijn namelijk deze energieën die de consultant brengt naar een mogelijke toekomst. Het is namelijk een persoonlijke drijfveer die de uitkomst beïnvloedt.

Positie 6

De nabije toekomst.

Ook hier geldt dat een kaart van de grote arcana van grotere betekenis is dan een kaart van de kleine arcana. Benoem en beschrijf de kaart en plaats deze kaart in een toekomstig perspectief die maximaal voor drie maanden geldend is.

Positie 7

Wat is de zienswijze van de vraagsteller op de centrale vraag.

Deze positie geeft deels antwoord op de huidige kijk van de consultant op de kaart in positie 1. Is deze kaart positief of negatief of misschien allebei? Benoem, beschrijf de kaart en vertaal de kaart naar de consultant.

Positie 8

Wat is de zienswijze van de omgeving op de centrale vraag.

Deze positie beschrijft veelal de persoon of personen die betrokken zijn in het proces waarover de vraag door de consultant gesteld is. Veelal zijn dit mensen uit de directe omgeving zoals, de persoon in kwestie waarover de vraag gesteld is, familieleden en vrienden die betrokken zijn in het proces, collega’s die betrokken zijn, et cetera. Afhankelijk van de vraag en de situatie kan de omgeving geïndiceerd worden.

Positie 9

Wat is de hoop of de angst van de vraagsteller.

Wanneer er op deze positie een kaart ligt die enige negatieve lading in zich draagt, is er sprake van angst. Ligt er een kaart die een positieve lading in zich draagt, is er sprake van de hoop. 

Positie 10

De uiteindelijke uitkomst op de vraag.

Op deze positie ligt het uiteindelijk antwoord op de vraag. Benoem en beschrijf deze kaart deze kaart. Betrek daarbij alle andere kaarten om het gehele proces toe te lichten die gezamenlijk tot de uiteindelijke uitkomst komen. Het is dus het resultaat van het totaal plaatje van de legging.

 

Verbanden tussen de verschillende posities 

De eerste stap is positie 1 en positie 2 met elkaar te verbinden. Er wordt zelfs gezegd dat deze twee kaarten de belangrijkste kaarten van de gehele legging zijn dus het is raadzaam om aan deze twee posities voldoende aandacht te schenken.

Afhankelijk van de kaart op positie 2 deelt de tarotist te bepalen of het een blokkade of een ondersteuning betreft ten opzichte van de eerste positie. Kijk daarbij niet noodzakelijkerwijs naar de mogelijke negatieve betekenis van deze kaart. Iedere kaart draagt namelijk een positieve en negatieve betekenis in zich, dat is een gegeven dat nooit vergeten dient te worden. Om het gif van een slangenbeet te genezen, heeft de mens het slangengif nodig om het medicijn te produceren. Probeer vooral te bepalen of positie 2 een positief of negatief effect heeft op de eerste kaart.

Positie 3 en positie 7

Hoe de vraagsteller naar de vraag kijkt en wat haar gevoelens en/of bedenkingen zijn is te herleiden uit deze twee posities.

Positie 5, Positie 6 en positie 10

Door deze drie positie met elkaar te verbinden ontstaat er een complexer beeld van de uiteindelijke uitkomst.

Positie 5 richt zich op de energieën die op de één of andere wijze verbinding hebben met de vraagsteller. Het zijn invloeden die effect hebben op de uiteindelijke uitkomst. Er wordt van deze positie ook gezegd dat het een mogelijke uitkomst kan zijn.

 Positie 6 is de kaart die de toekomst op korte termijn aangeeft. Deze kaart heeft dan ook invloed op de uiteindelijke uitkomst of geeft een inkijkje op welke wijze op de korte termijn de weg naar de uiteindelijke uitkomst hoogstwaarschijnlijk bewandeld zal gaan worden. Het geeft zicht op een stukje van het proces naar het uiteindelijke resultaat aan.

Positie 10 geeft het uiteindelijke resultaat. Door positie 5 en 6 in ogenschouw te nemen zal de tarotist in staat zijn de invloeden van deze posities mee te wegen en te nemen in het omschrijven van het uiteindelijke resultaat.

 


zaterdag 16 januari 2021

Tarotwinter 2021 en COVID-19: de Hoogpriester en de Kluizenaar

 

De twee koudste maanden van het jaar 2021 en COVID-19. Een cocktail waarin de kluizenaar zich het meest zichtbaar en kenbaar kan maken. Veelal zijn we nu aan huis gekluisterd en dit werkwoord zegt het al: kluisteren/ de kluizenaar. De kluizenaar klopt aan onze deur. De naar buiten gerichte activiteiten zijn in deze periode grotendeels uit ons leven gebannen. We kunnen niet meer naar een sportschool, bibliotheek, café, concert, et cetera. Sommigen raken in angst en paniek, sommigen worden boos, sommigen laten de gehele periode gelaten, soms bijna apathisch, over zich heenkomen. Toch valt er in deze periode ook veel te leren, mits je er voor open staat.

Het is in het gekluisterd zijn wat ons de mogelijkheid biedt om ons op het innerlijk leven te richten. Er is ruimte om ons gevoelsleven en onze droombeelden te onderzoeken. Waar komen mijn angsten en onzekerheden vandaan? Waar komt mijn woede vandaan? Biedt het leven wel garanties? Bestaat het leven voornamelijk uit extern gerichte activiteiten? Word ik geleefd door de wereld of leef ik in deze wereld? Is er wel sprake van vrijheid in onze maatschappij of ben ik erg afhankelijk van onze maatschappij? Kloppen mijn denkbeelden over de maatschappij wel? En zo zijn er talloze andere vragen die je jezelf kunt stellen. Als we dan toch veelal aan huis gekluisterd zijn en in onze wereldlijke vrijheden beknopt zijn, waarom zouden we dan geen begin maken om ons innerlijk leven te onderzoeken? 

In de fase waarin we opgroeien naar volwassenheid wordt ons van alles aangeleerd door onze ouder(s), scholen, vrienden, en worden we klaar gestoomd om ons steentje aan deze maatschappij bij te dragen. Dit is de fase dat de Keizer zijn stempel drukt. Er wordt ons kennis bijgebracht en vaardigheden aangeleerd waarmee we ons toekomstig brood kunnen verdienen. Onze welvaart en welzijn wordt uitgedrukt in het BNP(Bruto Nationaal Product). De financiële rijkdom van het land en het daarmee samenhangend individueel inkomen drukt ons welzijn en onze welvaart uit. Dit systeem beïnvloedt ons gedrag. We voelen ons veelal gelukkig wanneer we voldoende inkomen hebben om in onze behoeften te voorzien, zonder daarbij kritisch te kijken of deze denkbeeldige behoeften echt noodzakelijk zijn om gelukkig te zijn. We zijn onderdeel van een consumptiemaatschappij. Een maatschappij waarin een grote consumptie gelijk staat aan geluk. Hoe meer we kunnen consumeren, hoe gelukkiger velen zijn. Om meer en meer te kunnen consumeren, doen we een verwoede poging om onze loopbaan uit te stippelen. Een stip aan de horizon om naartoe te werken. Een emmer vol met krabben waaruit iedereen omhoog wil klimmen en daarbij elkaar wegdrukt en naar beneden trekt in de hoop om de rand van deze emmer te bereiken want als we uit deze emmer komen dan denken we echt vrij te zijn.

Wanneer ons inkomen het toelaat, verruilen we ons driekamer appartement voor een vierkamer woning met voor- en achtertuin. Wanneer ons inkomen het toelaat, verruilen we onze Toyota Yaris voor een Audi 80. Ons inkomen heeft zelfs invloed op de hoeveelheid kinderen dat geboren wordt binnen een gezin. Ons inkomen heeft zelfs invloed op de leeftijd waarop we ons eerste kind geschonken krijgen(ja, een kind is een geschenk....die kun je niet nemen. Er zijn zoveel andere factoren waarvan we als mens afhankelijk zijn).

2021 is het jaar van de Hoogpriester(2+0+2+1=5). De waarden en normen die ons bijgebracht zijn en ons innerlijk leven voor een groot deel bepaald hebben en waaraan we onze eigenwaarde aan ontlenen, is grotendeels een opvoeding die voor de gehele maatschappij geldt. Het systematisch indoctrineren van onze geest met westerse waarden en normen. Hoewel we in onze puberfase wellicht tegen de bestaande en geldende regels van onze maatschappij aan hebben geschopt, uiteindelijk heeft (bijna) iedereen zich gevoegd naar deze regels en bepalingen van onze maatschappij. Zonder dat we ons wellicht bewust waren dat wij als 'David' simpelweg 'Goliath' niet omver hebben kunnen gooien, zijn wij onder de 'onzichtbare' druk van onze maatschappij bezweken.

Toch werkt de Hoogpriester ook mee aan de ontwikkeling van onze spiritualiteit. Hij voedt ons met richtlijnen waar we gebruik van kunnen maken. Het is wel gericht op gemeenschap, wat betekent dat de richtlijnen geen maatwerk zijn. Het zijn algemene richtlijnen. Zolang je naar de buitenwereld toe uiting geeft aan de waarden en normen die volgens de richtlijnen aangereikt worden, zal het instituut je geen duimbreed in de weg leggen. Het instituut werkt namelijk aan verbroedering binnen de gemeenschap om zo de onderlinge communicatie te bevorderen en de neuzen van de gemeenschap in eenzelfde richting te krijgen zodat er grotendeels sprake is van eensgezindheid wat ten goede komt aan de geestelijke ontwikkeling van de groep.

Zijn we normaliter echt zo vrij om ons leven te leiden zoals wij dat willen en voor ogen hebben? Hoe zelfstandig kunnen we beslissingen nemen? Ja, we hebben alles wat de maatschappij ons mee kon geven te danken aan de te leren lessen die in onze maatschappij gelden: structuur, visies en denkwijzen, waarden en normen, bijgebracht. In hoeverre zijn we dan echt een zelfstandig en zelfbewust wezen? Of zijn we eenvoudigweg een product van onze 'opvoeding'? Klaar gestoomd om mee te draaien in onze maatschappij zodat we op die manier van meerwaarde zijn voor onze maatschappij? Onze eigenwaarde grotendeels afhangt van de 'opvoeding' die deze maatschappij gegeven heeft? Maken we wel eigen keuzes of zijn deze keuzes het product van onze 'opvoeding'? Dit zijn vragen die gesteld kunnen worden en 'de geliefden' is de kaart die ons daarmee verder kan helpen of ons daar enig inzicht in kan geven. Welke keuzes ga jij maken?

De wielen van onze westerse economieën draaien nog maar langzaam. De tijd van de zegewagen die op volle toeren voorwaarts ging en niets anders in zicht leek te hebben dan overwinningen, is op dit moment voorbij. De arrogantie die dit bij sommigen op kon roepen, wordt nu op de proef gesteld. Want hebben we alles wel zelf in de hand? Zijn wij wel de ultieme scheppers die sommigen(misschien zelfs wel velen) denken te zijn? Hebben we als individuen wel alles onder controle? COVID-19 schudt bij velen aan de grondvesten van het bestaan. Dit roept veel emoties op en stelt ons op de proef. Het gemis dat we op dit moment geen 'normaal' leven kunnen leiden. Maar wat is dan dit 'normaal' leven?  Is ons welzijn afhankelijk van externe factoren die ons aangereikt worden door de westerse maatschappij?


In deze periode waarin COVID-19 onze gemeenschap belemmert om onze dagelijkse inzet voor welvaart en welzijn binnen de maatschappij ten uitvoer te brengen, wat veel angsten, verdriet en woede kan oproepen of in ieder geval op zijn minst ons gedrag beïnvloedt, vraagt van ons flexibiliteit en aanpassingsvermogen. Dit is waar 'De Kracht' voor staat. Het ontwikkelen van nieuwe vaardigheden om ons functioneren ten positieve aan te passen aan de nieuwe situatie. We zien in dat we de huidige situatie niet kunnen veranderen, we kunnen geen ijzer met handen breken. Sommige externe factoren kunnen we aanpassen waarmee we onze welvaart en welzijn enigszins in stand kunnen houden. Zo kunnen we in sommige gevallen vanuit huis ons werk verrichten, onze sport op een andere wijze invullen, onszelf aanpassen aan de omgeving wanneer we de straat opgaan, et cetera.

Nu kom ik dan uiteindelijk uit bij de 'Kluizenaar'. Probeer je het volgende eens in te beelden: je bent alleen of samen met jouw naasten in een woestijn. Overal, waar je maar kijkt, zie je zand, de zon en een blauwe hemel. Hoe ga jij met die situatie om? Ga je continue op zoek naar een andere omgeving of leer je leven met de omgeving waarin je je bevindt en de mogelijkheden die je daarin geboden worden? Leg je jouw onmacht, woede, verdriet, et cetera neer in jouw omgeving? Belast je jouw naasten met jouw grieven? Laat je het hoofd hangen?

De kluizenaar kan veel steun bieden in deze winterse COVID-19 periode. De kluizenaar reikt zijn hulp aan om een innerlijke onderzoek te gaan doen. In plaats van ons welzijn (deels) en welvaart af te laten hangen van de externe factoren die door onze maatschappij geboden worden, is dit wellicht het moment waarin je op zoek kunt gaan naar jouw intrinsieke waarden. Wat is de uiteindelijke oorzaak van jouw grieven? Wie grieft er nu eigenlijk? Waaruit komen al jouw wensen en ideeën voort? Hoe heb je ooit kunnen bedenken dat je alles onder controle hebt? Wat kun je uiteindelijk wel onder controle houden? Et cetera? Zorgt de maatschappij met haar regering daadwerkelijk voor mijn welzijn en welvaart?

Het is de 'Kluizenaar' die zijn diensten aan jou aanreikt. Hij slaat klaar met zijn lamp om samen met jou de reis naar jouw innerlijke wereld te ondernemen. Dat wat nu nog zo ondoordringbaar lijkt, zal met de lamp van wijsheid van de kluizenaar aan het licht gebracht worden. Deze kluizenaar kan een gids zijn die vanuit de geestelijke wereld aangereikt wordt(ofwel in het hart aanwezig is) maar het kan ook een gids zijn die in het materieel leven aanwezig is. Het enige wat jij hoeft te doen, is vanuit jouw ontstane onmacht open te staan voor de gids die altijd aanwezig is maar veelal niet gezien wordt of zelfs weggestopt wordt. Wanneer je bereid bent deze innerlijke reis te ondernemen dan zal je ontdekken dat jij tot veel verandering in staat bent. Als je jouw innerlijke wereld gaat ontdekken dan zal er een ander samenspel en wisselwerking gaan plaatsvinden tussen de omgeving en jou. Dit is het moment waarop je op een andere wijze naar het wiel van het leven zal gaan kijken. Maar daarover een volgende keer meer: 'Het rad van fortuin'.

ROTA TARO ORAT TORA ATOR 

 

woensdag 9 december 2020

tarot en numerologie deel 4: de symbiose

Dan nu het moment dat er een vergelijking is gemaakt en een gemeenschappelijke deler het resultaat is van tarot en numerologie deel 1,2 en 3. Vandaag zal ik  een symbiose schrijven van de vergaarde kennis die beschreven is in de voorgaande artikelen(tarot en numerologie deel 1,2 en 3). Misschien kom je tot eenzelfde of wellicht juist een ander resultaat? Deel jouw bevindingen met me, je kunt altijd een reactie plaatsen.  Misschien kom

Getal 1: de magiër(1), het rad van fortuin(10) en de zon(19)

De 1 heeft veel occulte betekenissen zoals begin, initiatief, originaliteit, eenheid, enzovoort. In de kabbalah wordt de 1 'de bewonderenswaardige' of 'de prachtige intelligentie' genoemd. De 1 staat voor de volhardende, regerende, richtinggevende en onderhevig aan de wil zijnde aspect van het bewustzijn. Deze voornaamste werking van het bewustzijn is verborgen achter alle sluiers van dat wat een naam en vorm heeft. Het is het bewustzijn van het ware Zelf ofwel de toeschouwer, degene die de schepping ziet door ontelbare ogen, zichzelf manifesterend middels ontelbare persoonlijkheden. Het getal 1, Ik ben, is de essentie, de betekenis, de energie en het bewustzijn dat zich uit in alle bestaande vormen. Pythagoras noemde de 1 'gelimiteerd en ongelimiteerd'. Het was deel van zijn wet van Tegengestelden die hij aan ieder getal verbond. De 1 wordt gelimiteerd door zichzelf en is ongelimiteerd in de andere getallen.


Getal 2: De hoogpriesteres(2), de rechtvaardigheid(11) en het laatste oordeel(20)

  
 
De betekenis van het getal 2: vermeerdering, reflectie, afhankelijkheid, afwisseling, enzovoort. Pythagoras beschreef de 2 als 'ongelijk en gelijk' omdat 2 een even getal is dat bestaat uit twee 1-en die ieder op zich ongelijk zijn. Als je goed naar de 2 kijkt dan is het een halve 3. Het is als een plant dat met zijn wortels diep geworteld is in de grond en alleen haar zichtbare deel laat zien. Dat zorgt ervoor dat de 2-en grote gevoeligheid bezitten. Kabbalisten noemen het getal 2 'wijsheid'. Wijsheid is de spiegel waarin het 'ik ben' zichzelf ziet. Het getal 2 wordt ook wel de verlichtende intelligentie genoemd. Het is datgene wat de persoonlijke geest verlicht. Het is dat aspect van het universele bewustzijn dat zich manifesteert door de menselijke persoonlijkheid als het begrijpen van de innerlijke principes van de natuur van de Ene Bewuste Energie.

 

Getal 3: De keizerin(3), de gehangene(12) en de wereld(21)

De betekenis van het getal 3: vermeerdering, ontwikkeling, groei, ontvouwen en dus expressie. Het getal 3 verwijst naar de feitelijke (uit)werking van de principes die gereflecteerd worden door het getal 1 en 2. In de kabbalah staat het getal 3 voor 'het begrijpen'. Vooruit kijkend in het veld van manifestaties. Begrip is het concrete gebruik van de abstracte wijsheid. Daarom wordt het getal 3 de heiligende intelligentie genoemd. Het idee dat door groei en uiting de perfecte manifestatie teweeg wordt gebracht van het potentiële, latent aanwezig zijnde onbeperkte Licht. De mens bestaat uit geest, verstand en lichaam. Zoals ieder systeem is er een eerste, een middelste en een laatste deel. 3 werd gezien als het perfecte getal. Pythagoras noemde de 3 'de ene en het vele' wat betekende dat het een getal van talenten is omdat de 3 het creatieve beginsel is van God.

 

Getal 4: De keizer(4) en de dood(13)

 

De betekenissen van het getal 4 zijn: orde, meten, vastleggen, classificeren, enzovoort. Hieruit voortvloeiend is de kabbalistische betekenis: geheugen, herinnering van de eigen potentie. Omdat de Levenskracht met Zijn perfect herinnering van de eigen potentiële krachten en van de behoeften van zelfs het minste van de centra van expressie die niet geacht worden te falen. Het idee van het goedwillendheid is ook verbonden met het getal 4. Alle giften van de Levenskracht worden vanuit dit principe gemeten. Ieder centrum van expressie ontvangt dat wat het geeft. Dat is de reden dat het getal 4 de metende intelligentie genoemd wordt. Alles dat bestaat begint met 1 en doorloopt drie opeenvolgende niveaus om vorm aan te nemen in 4. 

1: Idee    2. Het geplante zaadje    3: Groei    4: volgroeid product.
Materie voortgebracht door de Heilige Drie-eenheid. De 4 staat dus uit de voortbrengende kracht die vanuit alle combinaties geëxtraheerd zijn, de wortel van alles dat benoemd kan worden.

Pythagoras noemde het getal 4 'links en rechts', de wereld aan de linkerzijde en de rechterzijde van waar je staat, of de vier hoeken van onze aarde. Geometrisch gezien is de 4 een vierkant wat de stabielste vorm van alle vormen is. De 4 staat voor eerlijkheid, oprechtheid en integriteit. De 4 houdt zich bezig met familie, de gemeenschap, de kerk en het vaderland. Het vierkant is aan alle zijden gesloten dus de 4 legt zichzelf beperkingen op.

 

Getal 5: De hoogpriester(5) en de gematigdheid(14)


 

De 5 staat voor evenwicht. 5 is exact het midden van de getallen 1 tot en met 10. De decad(10) is Goddelijkheid en de 5 is de halfgodin omdat het de helft van 10 is. Het staat symbool voor veiligheid, het midden, de balans die noodzakelijk is omdat de invloed van dualiteit in de 5 aanwezig is. Het getal 5 heeft de volgende betekenissen: bemiddeling, aanpassing, middelen, activiteit, proces, enzovoort. 5 staat voor dynamiek. De wet komt voort uit abstracte Orde. De 5 staat voor de mens omdat de mens 5 lichamelijke zintuigen heeft. Het ontdekken van onze 5 lichamelijke zintuigen is de eerste les in het leven. Voor sommige geesten is de werking van de wet iets wat een onderneming van vele krachten lijkt te zijn die vijandig is voor de mens. Daarom wordt het getal 5 binnen de kabbalah omschreven als 'veelvuldigheid'. Eén van de andere namen is 'angst'. Onwetende mensen hebben de behoefte de kracht waarvoor ze bang zijn juist te verspreiden. Hun offers liggen aan de basis van van religieuze rituelen. Daarom is het getal 5 het getal voor religie.  Een betere, hoewel incompleet, kennis van de Wet bekijkt het als een ongenadige, harde, mechanische uiting van wiskundige principes die geen rekening houden met menselijke behoeften en hun streven. Dit is de interpretatie van de materialist die de Wet ziet als een grote kracht. Daarom zeggen de heiligen dat 5 het getal van kracht en strengheid is, alsook angst. Deze Ene Wet is de oorzaak van alle ondernemingen van de Levenskracht en wordt daarom de Radicale Intelligentie genoemd. De oorzakelijke bewustzijnsvorm geuit door de menselijke persoonlijkheid is de Ene Wet van bemiddeling of aanpassing. De mens kan de condities aanpassen. Dat is het geheim om vrijheid te realiseren.

Getal 6: De geliefden(6) en de duivel(15)

 Schoonheid en zachtheid. De 6 is een symbool van creatie en geen enkele creatie zou plaats hebben gevonden zonder het Woord van God. De Davidster is een dubbele drie-eenheid: de eerste drie-eenheid is God en de tweede is Zijn Reflectie. Een dubbele driehoek heeft zes zijden. 6 staat gelijk aan seks dit zorgt voor creatie die zichzelf steeds vernieuwt via de krachten van de 6. Het getal 6 kent de vibratie van thuis, familie en dienstbaarheid. Het is de mens(1) die klaar staat voor de familie(0). Het is het getal van herschepping. De impliciete symmetrie van het getal 6 suggereert het filosofisch concept van 'Schoonheid'. Een vrije Levenskracht(1) die alle mogelijkheden van dat wat in zichzelf besloten ligt(2) grijpt en het begrip heeft hoe deze mogelijkheden hun uitwerking hebben in de expressie(3), zichzelf nooit vergetend of welke detail dan ook van de perfecte orde van de zelfmanifestatie(4) en die orde ontwikkelt door middel van de vertegenwoordiging van de perfecte wet of methode(5) die niet kan voorkomen strevend naar het resultaat(6).  Deze gedachte ligt besloten in de volgende betekenissen: balans, evenwicht, symmetrie, schoonheid: harmonie van tegenstellingen, aanvullende activiteiten, polariteit, liefde. Voorbij gaande aan materiële noodzakelijkheden durft iemand te doen wat hij graag wil.  
 

Getal 7: De zegewagen(7) en de toren(16)

 

Het getal 7 is gegrondvest op ervaringen van alle voorafgaande getallen en zichzelf gezamenlijk een doel hebben gesteld. Het getal 7 staat voor: rust, veiligheid, overwinning. Een perfecte Levenskracht zoals die aan het werk is volgens de uitleg van het getal 6 kan niet meer falen. Dat wat alle krachten bezit, dient uiteindelijk een triomfantelijke en succesvolle conclusie te bereiken in al zijn ondernemingen. Voor nu is het Grote werk nog niet afgerond. Het Kosmisch Experiment heeft zich nog niet compleet gemaakt maar wanneer we de natuur van de Bron van dit Experiment, de natuur van de Werker in dit werken, in overweging nemen dan ligt het voor de hand dat het dient voort te gaan op zijn pad tot in het kleinste detail. Dat aspect van het bewustzijn wat correspondeert met het getal 7 wordt het Occulte of de Verborgen Intelligentie genoemd. Het getal 7 staat voor spiritualiteit, mystiek, wijsheid en succes. Pythagoras definieert 7 ook als 'het kromme en het rechte'.  De 7 heeft letterlijk zijn rug gedraaid naar de 8 en daarop volgende getallen. De 7 staat recht, groot en waardig. 7 is een getal van vertrouwen/ geloof. De 7 streeft continue naar perfectie. Wat de 7 ook besluit te doen, het wil daarin de beste zijn. We hebben de 7 nodig voor spirituele groei en onafhankelijke gedachtegangen.

Getal 8: De kracht(8) en de ster(17)De 8 is een dubbele spiegel die beide werelden(de materiële en spirituele wereld) begrijpt. Het staat voor goed beoordelingsvermogen. Het staat ook voor gerechtigheid omdat de 8 alleen in gelijke delen op te delen is. Wanneer de 8 op zijn zijde ligt dan staat het voor een weegschaal wat dus wijst op rechtvaardigheid en gezond verstand en staat daarnaast ook symbool voor oneindigheid. Deze vibratie begrijpt het aardse en het geestelijke. De 8 brengt balans in een goede gezondheid, kracht en uithoudingsvermogen. De 8 heeft een goed gevoel voor ritme. Pythagoras omschreef de 8 als 'licht en duister'. Het duister is de egoïstische materieel gerichte geldbeluste geest en het licht is de spiritueel gerichte persoon die zijn licht schijnt over zij die zich in het duister bevinden. De betekenissen van het getal 8 zijn: ritme, afwisselende cycli van involutie en evolutie, vibratie, vloeien en terugvloeien, enzovoort. Het staat ook voor tegenstrijdige vormen van expressie als gevolg van één Oorzaak. Het getal 8 is vooral het getal van magie. Een andere betekenis is 'pracht' en is dat aspect van het bewustzijn dat Perfecte Intelligentie genoemd wordt. Het symboliseert vrede, veiligheid, gezondheid, rijkdom, tevredenheid. Het getal 8 staat voor de perfectie van de spirituele sferen. Het is gebalanceerd en geheel ontvankelijk, een staat waarin niets meer verbeterd kan worden: perfecte materiële weelde, perfecte energetische concentratie, het vol zijn van het hart en het leeg zijn van het verstand.  
 

Getal 9: De kluizenaar(9) en de maan(18)


De aanhangers van Pythagoras omschrijven de 9 als 'de oceaan en de horizon' omdat de 9 alle getallen in zich draagt en geen enkel getal die er op volgt. Het komt zoals de oceaan al het water in zich draagt en alles wat zich daarin bevindt en zich uitstrekt tot aan de horizon, zover de mens kan zien. Alle getallen die volgen op de negen en samengevoegd worden tot een enkelvoudig getal kunnen geen hoger getal vormen dan de negen. De 9 keert naar zichzelf terug zoals water naar de oceaan stroomt. Om deze reden wordt 9 het getal van initiatie genoemd. Wat we ook maar leren, uiteindelijk keren we terug naar de bron van het getal 10(de 1 en de 0). Het vormt eindeloze cycli van het bestaan die bij iedere behaalde toetsing op hetzelfde niveau aanvangt op een hoger liggend niveau, eeuwig in een spiraal naar boven draaiend, 1 t/m 9 op hogere niveaus. Iedere 9 is de initiatie tot een nieuwe cyclus. Zij die de test behalen, beginnen opnieuw in de 10( de cyclus is afgesloten) om opnieuw het pad tot een volgende initiatie(9) te doorlopen. Dit is de reden dat 9 staat voor perfectie en beëindiging om opnieuw geboren te worden in 10. Hermes wordt wel gezien als de wijste filosoof van alle filosofen en bracht zijn licht op deze wereld in de vorm van wijsheid. De 9 is de reflectie van dit licht dat de weg wijst. De 9 bevat de kennis van alle voorgaande getallen. Dit schenkt de 9 begrip en een gevoel van broederlijke liefde. Pythagoras omschreef de 9 als 'goed en kwaad'. Verlicht zijnde, zou de 9 het verschil moeten weten tussen goed en kwaad. De 9 begrijpt liefde in de hoogste zin van het woord en ziet daarom alleen het goede, zelfs in fouten. We hebben de 9 nodig om mensen te waarderen. In de kabbalah wordt het getal 9 de 'Basis of Fundering' genoemd. Het komt overeen met dat aspect van het bewustzijn dat 'Puur' of  'Heldere Intelligentie' genoemd wordt omdat het volbrengen van een proces de zuivere, heldere, niet geïmiteerde uiting van de intentie of het idee is die ervoor zorgde dat dit proces van start ging. Het getal 9 staat voor de enige evolutie die nog mogelijk is voor perfectie: het openen van een crisis om de overgang te bemoedigen richting het onbekende die daarmee het eind van een cyclus symboliseert. Zoals een 9 maanden oud zijnde baby in de baarmoeder zich voorbereidt op een geboorte, zo accepteert het getal 9 het verlaten van perfectie en vertrekt zonder te weten waar naar toe.


Afsluiting

Omdat binnen de grote arcana numerologisch overeenkomstige kaarten zijn te vinden, hebben deze kaarten overeenkomsten in benadering. Persoonlijk maak ik wel onderscheid tussen de enkelvoudige getallen en de getallen die tot een enkelvoudig getal terug gebracht zijn. Alle getallen van de kaarten van de grote arcana die hoger zijn dan het getal 9 zijn van een ander bewustzijnsniveau: het onderbewustzijn of het superbewustzijn. Dit impliceert dan ook dat de numerologische betekenis afgestemd dient te worden op desbetreffend bewustzijnsniveau.

Ik hoop dat deze numerologische benadering inspiratie mag teweeg brengen. Numerologie en de tarot hebben zeer zeker raakvlakken, ze zijn niet voor niets genummerd.

ROTA TARO ORAT TORA ATOR